22205/22206 சென்னை சென்ட்ரல் - மதுரை - சென்னை சென்ட்ரல் துரந்தோ அதிவிரைவு ரயிலின் சேவை ஜூன் 10/11ம் தேதி முதல் ரத்து.
அதே சமயம் வாரத்தில் ஒரு நாள் இயங்கி வரும் 22601/22602 சென்னை சென்ட்ரல் - மதுரை - சென்னை சென்ட்ரல் வாராந்திர குளிர்சாதன விரைவு ரயிலின் சேவை ஜூன் 10/11ம் தேதி முதல் வாரத்திற்கு மூன்று சேவையாக அதகரிக்கிறது. ஜூன் முதல் வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் இயங்கும்.
Railway Board has approved increase in frequency of Train No. 20601 / 20602 Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central – Madurai - Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central AC Express  from Weekly to Tri-Weekly with effect from Ex Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central 10th June, 2020 and Ex Madurai 11th June, 2020.
There is no change in composition from Train No. 20601 / 20602 Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central – Madurai - Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central AC Tri-Weekly Express.
Timing of Train  No. 20601 / 20602 Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central – Madurai - Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central AC Express  Tri-Weekly mentioned below.
Train  No. 20601 Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central – Madurai AC Express
Arrival / Departure

Stations
Train  No. 20602 Madurai -  Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central AC Express
Arrival / Departure
↓↓ 22.30 hrs ↓↓
(Monday, Wednesday, Friday)
Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central
↑↑ 07.50 hrs ↑↑
(Wednesday, Friday, Monday)
--
Perambur
↑↑ 07.04 / 07.05 hrs ↑↑
↓↓ 00.08 / 00.10 hrs ↓↓
Katpadi
↑↑ 05.13 / 05.15 hrs ↑↑
↓↓ 02.55 / 03. 00 hrs ↓↓
Salem
↑↑ 02.25 / 02.30 hrs ↑↑
↓↓ 04.38 / 04.40 hrs ↓↓
Karur
↑↑ 00.53 / 00.55 hrs ↑↑
↓↓ 06.03 /06.05 hrs ↓↓
Dindigul
 ↑↑ 23.43 /23.45  hrs ↑↑
↓↓ 07.20 hrs ↓↓
(Tuesday, Thursday, Saturday)

Madurai
 ↑↑ 22.45 hrs ↑↑
(Tuesday, Thursday, Sunday)

Consequence to the above Train No.  22205 / 22206 Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central – Madurai - Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central Duronto Bi-Weekly Express  will be cancelled with effect from 10th June, 2020 and 11th June, 2020 respectively.
The last service of Train No. 22205 Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central – Madurai Duronto Bi-Weekly Express  will be 08th June, 2020 (Monday) and that of Train No. 22206 Madurai - Puratchi Thalaivar Dr. M.G. Ramachandran Central Duronto Bi-Weekly Express  09th June, 2020. (Tuesday)
Recent Posts Widget